อาชีพที่สามารถประกอบการได้

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

• ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระทรวง กรม และส่วนราชการในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่
  - ปลัดอำเภอ
  - เจ้าพนักงานปกครอง ตำรวจ ทหาร
  - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

• ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่
  - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดเทศบาล  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฯลฯ เป็นต้น 

• พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ 
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
  - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
  - ผู้สื่อข่าวการเมือง ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ฯลฯ
• เจ้าหน้าที่ขององค์กรอิสระ เช่น  
  - เจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่แสวงหากำไร
 

  -