การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรม อบรมปฏิบัติการ การเตรียมตัวเพื่อการสื่อสารภาษาไทยไทยในที่สารณะ

24 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรม อบรมปฏิบัติการ การเตรียมตัวเพื่อการสื่อสารภาษาไทยไทยในที่สารณะ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น 3 ห้องบรา แง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิทยากรมาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์อภิรมย์  กระแสฉาย