อบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

8 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปรจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร ให้แก่คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี อาจารย์ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์  อาจารย์สุไลมาน  หะโมะ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 นี้