แสดงความยินดีนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน คว้ารางวัลยุวชนคนดี จชต.

7 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิอัสรันร์ สือเตาะ และนายอิรฟารน์ สาแม นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ยุวชนคนดี จชต.รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งในงานดังกล่าวนักศึกษาทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มาจากชมรม มรย.จิตอาสา ได้เสนอกิจกรรมการทำจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด และสร้างเครือข่ายจิตอาสาตลอดที่ผ่านมา อย่างโดดเด่น จึงได้ประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณมอบโดย พล.ร.ต สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมล้านนา โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา