รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น

5 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ปีการศึกษา 2561 นี้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน  พร้อมแล้วที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในรุ่นที่ 1 ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ตามช่องทางและขั้นตอนที่ม.ราชภัฏยะลากำหนด โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในระบบ Portfolio (ไม่ต้องสอบคัดเลือก) โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็นช่วงวันที่ 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 และ Chearing Housse ในช่วง 19 – 22 ก.พ. 61 และระบบโควตา ธ.ค. 60 – เม.ย. 61 Chearing Housse 3 – 6 พ.ค. 61 ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://eduservice.yru’ac’th