อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์

7 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. นางนินุสรา มินทราศักดิ์

1) ตำแหน่งปัจจุบัน        พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2) หน่วยงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133  ถนนเทศบาล 3  ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699

โทร 085 077 9277 [email protected]

2. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

International Islamic University Malaysia

MA

Human Science (Political Science)

2553

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

2549

 

3. ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 10 ปี

      ชื่อวิชา  การจัดนันทนาการในชุมชน                                                                

      ชื่อวิชา  รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                  

      ชื่อวิชา  วิถีไทย                                                                                                    

      ชื่อวิชา  พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา                                                            

      ชื่อวิชา   การพัฒนาชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน                                            

      ชื่อวิชา  ปัญหาสังคม                                                                                        

      ชื่อวิชา  การจัดสวัสดิการชุมชน                                                                         

      ชื่อวิชา  การจัดการทางสังคม                                                                           

      ชื่อวิชา  มนุษย์กับสิ่งแวดลอม                                                                           

      ชื่อวิชา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน                                  

      ชื่อวิชา  การพัฒนาชนบท                                                                                   

      ชื่อวิชา  สันติวิธีศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน                                                     

      ชื่อวิชา  เทคนิคการพูดและนันทนาการในชุมชน                                             

      ชื่อวิชา  การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                        

      ชื่อวิชา  วิทยากรกระบวนการ                                                                              

      ชื่อวิชา  การบริหารความขัดแย้งในชุมชน                                                     

      ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1                       

      ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1                                  

      ชื่อวิชา ภาวะผู้นำกับการเมือง                                                                           

4. ผลงานวิชาการ

1. งานวิจัย

นินุสรา มินทราศักดิ์ และคณะ. (2563). การพัฒนาไข่มุกโกปี๊ (Kopi Caviar) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นินุสรา มินทราศักดิ์ และคณะ. (2563). การส่งเสริมพลังอำนาจชุมชนสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศรีประไพ  อุดมละมุล, เวคิน  วุฒิวงศ์, ซูลฟีกอร์  มาโซ, สุพัตรา  รุ่งรัตน์, จริยา  วงศ์กำแหงและนินุสรา  มินทราศักดิ์. (2558). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

          สำหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ซูลฟีกอร์ มาโซ, นินุสรา มินทราศักดิ์ และคณะ. (2562). แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง            จ.ยะลา.จังหวัดยะลา.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นินุสรา มินทราศักดิ์ และคณะ. (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง (กาแฟโบราณ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. สำนักงาน            กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2. บทความวิชาการ

นินุสรา  มินทราศักดิ์ และคณะ. (2562).แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน.    รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 18 (หน้า 3). มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

          ซูลฟีกอร์ มาโซ, ยุทธนา กาเด็ม, นินุสรา  มินทราศักดิ์ และคณะ. (2563). แนวทางการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา.รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 (หน้า 3). กองบริหารศูนย์ลำปางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นินุสรา  มินทราศักดิ์ และคณะ. (2563). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงแบบมีส่วนร่วม.รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 (หน้า15). กองบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฮาซือนะ มาแยบือแต, นินุสรา มินทราศักดิ์ และคณะ. (2563) .การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขนมโดนัทของกลุ่มแม่บ้านลาฆอนากอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 10 (หน้า 751). เชียงใหม่