กิจกรรมตามกระบวนการวิจัยการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มเยาวชนผู้ผลิตไข่มุกโกปี๊(Kopi Caviar)

20 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

14 มีนาคม 2563 ทีมวิจัยการพัฒนาไข่มุกโกปี๊(Kopi Caviar) เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน นำโดย อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ ดร.มัสวิณี สาและ และดร.ภูตรา อาแล จัดกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มเยาวชนผู้ผลิตไข่มุกโกปี๊(Kopi Caviar) ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ทัศนศึกษาชุมชนต้นน้ำของผลิตภัณฑ์โกปี๊วังเก่า โดยได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนกาแป๊ะกอตอใน ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแป๊ะกอตอใน(โกปี๊วังเก่า) บุคลากรโรงเรียนเทศบาล2 บ้านกาแป๊ะกอตอ และทีมงานจาก CP Retailinkในการให้ความรู้และต้อนรับการเยี่ยมเยียน ณ ชุมชนกาแป๊ะกอตอ เทศบาลเมืองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา