บรรยายในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เเละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2563  ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชนได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เเละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น