กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันราชภัฏ

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

14 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันราชภัฏ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดลานวัฒนธรรมชั้น 1 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปรับภูมิทัศน์ห้องหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของหลักสูตรต่อไป