โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ในหัวข้อ “ผู้นำที่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์”

13 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

22 กรกฎาคม 63 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จิตแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากร บรรยายออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet ในหัวข้อ “ผู้นำที่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาผู้สนใจ #สิงห์เทาชายแดนใต้