กิจกรรม อบรมให้ความรู้ "การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมตัวเพื่อเป็นข้าราชการท้องถิ่น" โดยวิทยากรที่มีประสบการตรงจากเทศบาลนครยะลา ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ห้องประชุม บรา-แง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

14 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร