หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมอบรมเสริมรายวิชา...

5 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร
15 กันยายน 63 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมอบรมเสริมรายวิชา...
... หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจัดกิจกรรมอบรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเตรียมตัวเพื่อเป็นข้าราชการท้องถิ่น โดย นายธนภูมิ วิเศษรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำนักการคลัง เทศบาลนครยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากฎหมายหมายการปกครองท้องถิ่น และวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ท้องถิ่น การบริหารการคลัง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ชั้น ปีที่ 3 จำนวน 72 คน ณ ห้องประชุมบราแง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #สิงห์เทาชายแดนใต้