บรรยายในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563

4 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ

อาจารย์สุไลมาน  หะโมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน ได้รับเชิญจากรองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 โดยมีวิทยากรร่วม ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไฟศอล หะยีอาวัง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและ ดร. ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการอิสระ มีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 800 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากโครงการ Extra time.