โครงการสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "ทิศทางการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์

4 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 นางสาวฟิรดาว  ลาโล๊ะซู  มาดีน่า  ยะโต๊ะ  เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเสวนาในโครงการสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "ทิศทางการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"  วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมวิภา วังศิริกุล ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์