เทศกาล TCAS 64 มาเป็นครอบครัวสิงห์เทาชายแดนใต้กันนะคะ..... ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

30 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
มาแล้วจ้าาา เทศกาล TCAS 64 มาเป็นครอบครัวสิงห์เทาชายแดนใต้กันนะคะ.....
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
_______________________________________________________
วิธีการสมัคร
- สมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564
- ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ ณ จุดรับสมัคร ที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับสมัครตามโรงเรียนต่างๆ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือแบบลงทะเบียน (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่“กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000” ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
กำหนดการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
- ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
- รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 7 มีนาคม 2564