การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

23 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 08:00-17:00 อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส พร้อมด้วยอาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ ได้เข้าร่วมเสวนาหารือ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยผู้แทน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ต่อด้วยภาคบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อย 6 ห้อง เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น มีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ณ โรงแรมสยาม ออเรียลทอล จังหวัดสงขลา