นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

12 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา