เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ : คุณูปการต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก

10 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 8 สิงหาคม 261 คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชนและนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชนชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมวันระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี ในหัวข้อเรื่อง  ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ : คุณูปการต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก    ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี