อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๙

19 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน โดย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี และ อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจุฬา1 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา