Workshop on textbook Writing and Translation Project

19 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

คณาจารยฺ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน โดย อาจารย์ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส และอาจารย์สุไลมาน  หะโมะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนตำราวิชาการและการแปลหนังสือและสัมนาวิชาการหัวข้อ Islamization of Knowlegde : Its significance and challenges Higher education ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอีดีซี มหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด