อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

       

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

2555

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

2550

 

งานวิจัย 

         คมวิทย์ สุขเสนีย์. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  (กำลังดำเนินการ)

         คมวิทย์ สุขเสนีย์. (2559) รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนเยาวชนนาอินทรีย์ เพื่อพื้นที่การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข บ้านละหา อำเภอแว้ง                                              จังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนการวิจัย (กำลังดำเนินการ)

         ชัยวัฒน์  โยธีและคณะ. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา :                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

         ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์และคณะ. (2559)  รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่ง                             ตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ศึกษากรณีหมวดรายวิชาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ยะลา

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)

          พรพันธุ์  เขมคุณาศัย, คมวิทย์ สุขเสนีย์ มูฮำหมัด บิง, และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์  (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง ถอดบทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรณีการเปลี่ยน                         นาร้างเป็นนาข้าวของกลุ่มเยาวชนบ้านละหาร อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส.   กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน).

           ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์, สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง, อิสยัส  มะเก็ง และคมวิทย์  สุขเสนีย์. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง                                 ความเป็นพลเมืองของแกนนำเด็กและเยาวชนตามวิถีประชาธิปไตยในระดับตำบลบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพฯ:

                          กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า. (กำลังดำเนินการ).

 บทความ

             พรพันธุ์  เขมคุณาศัย, คมวิทย์ สุขเสนีย์ มูฮำหมัด บิง, และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์  (2558). ถอดบทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรณีการเปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าวของกลุ่ม                               เยาวชนบ้านละหาร อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส. ใน การสัมมนาเสนอผลงานวิจัย กลุ่มเรื่องข้าวเพื่อความร่วมมือเชิงบูรณาการในการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้                                 ประโยชน์ วันที่ 15 มีนาคม 2559 (หน้า 109-113 ) กรุงเทพฯ : เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

            คมวิทย์  สุขเสนีย์ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์.  (2555).  ความสัมพันธ์ของคนมลายูมุสลิมใน “ปอเนาะดาแล, วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                         ทักษิณ. ปีที่ 6(ฉบับที่2) : 143-163.

            คมวิทย์  สุขเสนีย์.  (2555).  “ปอเนาะดาแล กับกระบวนการเกื้อกูลผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้,” วารสารฮาราปัน กัมปง จดหมายข่าวโครงการศูนย์ศึกษาสังคม

                        เชิงบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 3(ฉบับที่ 6) : 8-9.