นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

20 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี และอาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน นำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ "บทสะท้อนทางความคิดในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีตามระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มผู้นำเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในการประชุมวิชาการด้านมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561