เวทีประชาคม พัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561-2565

31 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

อาจารย์ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส และอาจารย์สุไลมาน  หะโมะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน คณะมนุษยศาสตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมเวที่ประชาคม พัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561-2565 ในกลุ่มที่ 4 ประเด็น ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่หลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา