International Symposium of Language and Arts 2018 (ISOLA2018) University Kelantan Malaysia

22 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium of Language and Arts 2018 (ISOLA2018) ที่มหาวิทยาลัยกลันตัน ประเทศมาเลเซีย