อบรมทักษะความรู้และการปฏิบัติงานสำหรับนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่

19 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

12 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมอบรมทักษะความรู้และการปฏิบัติงานสำหรับนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณเซาพี แคและ นักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร และเปิดพิธีโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์วรากร แซ่พุ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการใช้สื่อสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เช่น การฝึกปฏิบัติการใช้ Google Form ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด