โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

20 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ชั้นปีที่ 2 จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในรายวิชาระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมี ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สินณรงค์ ปลัดอำเมืองยะลา และ นาย อาร์บีดิน วงศ์กาเซ็ง เพื่อเป็นการเสริมความรู้จากชั้นเรียนในมุมมองการทำงานอย่างแท้จริง ณ ห้องนังกา อาคารคณะวิทยาการจัดก