ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วม โครงการ อบรมและฝึกประสบการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ ให้กับรายการที่นี่ชายแดนใต้ ช่วงต้นกล้าพันธุ์ใหม่

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

28 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นาเดียร์ ปายอ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนางสาวมาดีน่า ยะโต๊ะ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมานมหาชน ชั้นปีที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วม โครงการ อบรมและฝึกประสบการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ ให้กับรายการที่นี่ชายแดนใต้ ช่วงต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ออก อากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค (NBT South) ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 15.30 - 16.00 น.