กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนเชิงวิชาการให้กับนักศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองและสังคมต่อไ