รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรอง ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาในโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรอง ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่