รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นคณะกรรมการประเมินผลโครงการและวิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ และอาจารย์สุไลมาน  หะโมะ หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นคณะกรรมการประเมินผลโครงการและวิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ 2561 โรงแรมเซาเทิร์นวิน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่