รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561

คณาจารย์จากหลักสูตรรัฐศาสตร์โดย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  โยธี ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ และอาจารย์สุไลมาน  หะโมะ ให้การต้อนรับและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม บรา แง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่