รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่