รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงพื้นที่วิจัยเพื่อออกแบบกระบวนการและศึกษาชุมชนดุซง ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ทีมงานคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ลงพื้นที่วิจัยเพื่อออกแบบกระบวนการและศึกษาชุมชนดุซง ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และสอบถามความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมบนรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

แกลเลอรี่