กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม หลักสูตร

คณาจารย์หลักสูตรรัฐสาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคการเรียนที่ 1/2561 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และพร้อมทั้งคัดเลือกรักษาการผู้นำนักศึกษาประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหลักสูตรในการดำเนินกิจกรรมต่อไป