รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณาจารย์หลักสูตรรัฐสาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคการเรียนที่ 1/2561 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และพร้อมทั้งคัดเลือกรักษาการผู้นำนักศึกษาประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหลักสูตรในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

แกลเลอรี่