ประวัติความเป็นมา

12 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มเปิดใช้หลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 22 ปี โดยในปีการศึกษา 2548 หลักสูตรเริ่มรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการเป็นรุ่นแรก ซึ่งแต่เดิมคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผ่านมามีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปี ในปี พ.ศ. 2547 เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงโดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และมีการเปลี่ยนจากโปรแกรมวิชาเป็นสาขาวิชา โดยมีสาระสำคัญของหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2555  และปรับปรุงครั้งล่าสุด เป็นครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน  ผู้ประกอบการ และองค์การพัฒนาเอกชน ตลอดระยะเวลาของการเปิดสอนหลักสูตร มีผลสำเร็จด้านการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งการสร้างความภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย