ประวัติความเป็นมา

9 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

     - หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

     - เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

     - คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

     - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

     - คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

     - สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555