ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

9 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

1 ปรัชญาของหลักสูตร

          สร้างสมวิทยาการของการบริหารจัดการสาธารณะที่ดีแบบมุ่งใช้ศาสตร์และศิลป์ สนองความต้องการของสังคมท้องถ ิ่ นบนพ ื้ นฐานความหลากหลาย สร้างสรรค์คุณค่าการอยู่ร่วมกันใน สังคมประชาธิปไตย เพ ื่ อการจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมบนฐานของสันติวิธีและรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงของประชาคมภูมิภาคและโลก

2 ความสําคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการกิจการของหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ภายใต้สังคมแห่งยุคโลกาภิวัตน์บนพ ื้ นฐานการอยู่ร่วมกันในค่านิยมที่สร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม ชุมชน และ ท้องถิ่น ดังนั้น เพ ื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและทิศทางของแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์กับการบริหารหลักสูตรตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา หลักสูตรจึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสหวิทยาการ และมีความสามารถในการใช้ศิลปะการบริหารจัดการเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
          1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ตอบสนองความต้องการของ สังคมและท้องถิ่นที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานด้านการบริหารในระดับปฏิบัติการขององค์กร/หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน
          1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กร ท้องถิ่น และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          1.3.4 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้ยึดมั่นระบบคุณธรรม มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม และเล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
          1.3.5 ส่งเสริมบัณฑิตให้มีแบบแผนพฤติกรรมที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของประชาคมภูมิภาคและโลก