ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

12 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ปรัชญาของหลักสูตร

         ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   

ความสำคัญของหลักสูตร 

           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการบริหารกิจการด้านสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ภายใต้สังคมที่มีพลวัตรสูง และการเผชิญสถานการณ์ที่ซับซ้อนในรูปแบบมิติต่างๆ  การสร้างกฎระเบียบของรัฐที่มากระทบการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป เป็นสิ่งที่กลุ่มบุคคลที่ทำงานและมีหน้าที่รับใช้สาธารณะ จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์การบริหารจัดการที่เป็นวิทยาศาสตร์ยอมรับได้ในสังคมและมีทักษะในการปรับใช้ในบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยและมีค่านิยมที่สร้างสรรค์

           ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและทิศทางของแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์กับการบริหารหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และตามเกณฑ์ของสกอ. ที่กำหนดกรอบกติกาให้หลักสูตรวางแผนปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และชัดเจน จึงเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร ภายในรอบ 5 ปี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานด้านการบริหารในระดับปฏิบัติการขององค์กร/หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

           2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กรท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           3. พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้ยึดมั่นระบบคุณธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และเล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี