ผลงานวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 ผลงานวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์อารีฟ มะเกะ หลักสูตรนิติศาสตร์  อาจารย์สุไลมาน หะโมะ หลักสูตรรัฐศาสตร์  อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์อารยา ชินวรโกมล หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดคลิก