บทความวิจัยเรื่อง การวิจัยและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี : ศึกษากรณีเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

การวิจัยและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี : ศึกษากรณีเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดคลิก