อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุปรีญา   นุ่นเกลี้ยง

ตำแหน่งปัจจุบัน

        - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร.ม. การเมืองการปกครอง 2549
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2543