อาจารย์สุวิมล แซ่ก่อง

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุวิมล   แซ่แก่อง

ตำแหน่งปัจจุบัน

          - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2553
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 2548