อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ศรินทร์ญา     จังจริง

ตำแหน่งปัจจุบัน

        - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขสวิชา พ.ศ.
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2554
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 2545