หลักสูตร รปศ. มรย. จัดกิจกรรม อบรมปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิตอล”

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                      เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อและการนำเสนอผลงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิตอล” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 405 และ 25 - 605 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ 1. นางสาวโซฟีนา   ลาเม็ง   2. นางสาวฟาติน      สะนิ      3. นางสาวศุภางค์      อุลมัย มาร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว