หลักสูตร รปศ.มรย. ลงพื้นที่อบรมหัวข้อ“การผลิตสื่อสร้างสรรค์ชุมชนโดยใช้เทคนิค Mobile Journalist (MOJO) ”

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

             เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการติดตาม และประเมินผลสำหรับนักจัดการงานสาธารณะ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 45 คน  ลงพื้นที่ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้รับเกียรติจาก นายกูยิ   อีแต และนายมะตามีซี   สาแม นักข่าวอิสระ มาเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การผลิตสื่อสร้างสรรค์ชุมชนโดยใช้เทคนิค Mobile Journalist (MOJO) ”