นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ห้อง 1/62 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน ในรายวิชาจริยธรรม การตรวจสอบและการสร้างธรรมาภิบาล ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา

7 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสาตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ห้อง 1/62 นำโดยอาจารย์ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน ในรายวิชาจริยธรรม การตรวจสอบและการสร้างธรรมาภิบาล ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 31 คน โดยมีกิจกรรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและค่านิยมที่เยาวชนควรยึดถือปฏิบัติ กิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆบ้านยะลาซึ่งได้รับความร่วมมือและผลตอบรับอย่างดี จากน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการ