งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์สวพร จันทรสกุล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
ความเชี่ยวชาญ :
  • ภาษาไทยในสื่อมวลชน
  • ภาษาและวัฒนธรรม
  • ภาษาศาสตร์
  • พัฒนาการของภาษาไทย
  • นำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50002
ชื่อ :
อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 51001
ชื่อ :
นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50000
ชื่อ :
นางสาวบุษรอ นิโลง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :

-

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50000