งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 มีหัวหน้าคณะเป็นผู้บริหารสูงสุด ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม “สถาบัน ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏยะลา” และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 มีผลทำให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเรียกผู้บริหารสูงสุดในคณะว่า “คณบดี ”

ในปี พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2547 ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก.ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547สถาบันราชภัฏยะลาจึงได้นามใหม่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในปี  พ.ศ. 2549 มีการพัฒนาระบบราชการ โดยการกำกับดูแลของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

          หลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้เปิดสอนมาตามลำดับ  มีดังนี้

          พ.ศ. 2518       เปิดสอนระดับปริญญาตรีรุ่นแรก บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาโทภาษาไทย

          พ.ศ. 2520       เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          พ.ศ. 2522       เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

           เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

          พ.ศ. 2524       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

           เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี

          พ.ศ. 2528       เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

                          หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

          พ.ศ. 2529       ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์และการแสดง

          พ.ศ. 2531       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี

          พ.ศ. 2541       เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร4 ปี

          พ.ศ. 2543       เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

          พ.ศ. 2546       เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตร 4 ปี

          พ.ศ. 2547       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี

          พ.ศ. 2551       เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ หลักสูตร 4 ปี

                          เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตร 4 ปี

          พ.ศ. 2555       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

          พ.ศ. 2558       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

          พ.ศ. 2558       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตร 4 ปี

          พ.ศ. 2559       เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตร 5 ปี

          พ.ศ. 2561       เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

                          เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วย 4 หน่วยงานใหญ่ คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินงานตามภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามความต้องการของสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดปรัชญาไว้ว่า“ความรู้เยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมนำสังคมธำรงวัฒนธรรม” และมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ภายในปี 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่น

พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และสาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตร 5 ปี) รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่มีการดำเนินการการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่มีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจำนวน 15 หลักสูตร แบ่งเป็น 2 เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จำนวน 6 หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จำนวน 9 หลักสูตร