งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

 

ปรัชญา

          "ความรู้เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม ธำรงวัฒนธรรม"

 

วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่น

 

พันธกิจ

         1. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

         2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

         3. บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้

         4. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ

 

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ให้มีความรู้ คุณธรรม สามารถพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         2. สามารถให้การบริการทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับสังคม

         3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         4. สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล

         5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัย อยู่เสมอ