งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2561 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพที่ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ LEAN ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานนองค์กร และศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินในปีการศึกษาถัดไป และสุดท้ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ทั้งสามระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันร่วมกับและการพัฒนาตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายใน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

แกลเลอรี่