งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร คมส. เล็งเห็นความสำคัญการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรกับหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์”

วันนี้ (18ธ.ค.61) บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ และตัวแทนนักวิชาการศึกษาจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาการสื่อสารมิติประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณฟาสีย๊ะ อาพิโล๊ะ นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องหลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์/องค์ประกอบการเขียนข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และหลักการเขียนบทความ ซึ่งการจัดอบรมพัฒนาการสื่อสารมิติประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจด้านรูปแบบ เทคนิค และวิธีการประชาสัมพันธ์โดยเน้นการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนการทำงาน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมอันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อองค์กร

แกลเลอรี่