งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี คมส. ชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วานนี้ (21ธ.ค.61) คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ไซนีย์  ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ หัวหน้างานและนักวิชาการศึกษาจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

แกลเลอรี่